Konferencja GIS w Nauce Lublin 2013 – relacja

W dniach 24-26 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: JM Dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw. UMCS – Rektor UMCS oraz JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor KUL. Organizatorami konferencji byli Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Instytut Historii KUL im. Jana Pawła II, we współpracy z lubelskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Na trzy konferencyjne dni przyjechało ponad 100 uczestników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w których Geograficzne Systemy Informacyjne są narzędziem pracy. Były to głównie ośrodki geograficzne, ale także humanistyczne i planistyczne.

Uroczystego otwarcia jak i powitania uczestników konferencji dokonał dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS, życząc wszystkim zebranym owocnych obrad i miłego pobytu w Lublinie.

Sesję plenarną otworzył referat Jerzego Zelińskiego – dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi. Przedstawił najnowsze dane geograficzne i mapowe GUGIK przydatne dla badań naukowych. Następnie, przewodniczący komitetu naukowego konferencji, dr. hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM, wygłosił referat na temat horyzontów geoinformacji. Dwa kolejne referaty obejmowały: problematykę wykorzystania metody estymacji jądrowej do analiz zjawisk przestrzennych (prof. Iwona Jażdżewska) oraz mówienie Atlasu źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski (prof. Bogumił Szady).

Druga sesja referatowa dotyczyła wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w badaniach archeologicznych i historycznych.

W trzeciej części występowali sponsorzy konferencji – krajowe i międzynarodowe firmy geoinformatyczne, które zaprezentowały głównie przykłady prac wdrożeniowych, czyli praktycznego wykorzystania GIS w różnych dziedzinach gospodarki.

Czwarta sesja dotyczyła zagadnień związanych z wykorzystaniem analitycznych funkcji GIS w badaniach środowiska.

Po sesjach referatowych i krótkim odpoczynku, organizatorzy konferencji przygotowali uczestnikom wieczorne atrakcje: spacery po Lubelskiej Starówce, w czasie którego zaprezentowano wielokulturowość Lublina oraz uwarunkowania środowiskowe, które przyczyniły się do powstania i rozwoju miasta. Uczestnicy konferencji złożyli wizytę w ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, w czasie której zaprezentowano projekt „Lublin 2.0” związany tematycznie z problematyką konferencji.

Uroczysta kolacja, na której można było podziwiać pokazy barmańskie, zakończyła pierwszy dzień konferencji.

W drugim dniu konferencji, z uwagi na dużą liczbę uczestników i zgłoszonych referatów, równolegle odbywały się dwie tematyczne sesje referatowe. W sesji hydrologicznej prezentowano m.in. wykorzystanie narzędzi GIS w ocenie ryzyka powodziowego. W sesji społeczno-ekonomicznej demonstrowano m.in. sposoby rozwiązywania problemów społecznych za pomocą Systemów Informacji Geograficznej. W sesji klimatologicznej przedstawiono m.in. metody przestrzennej interpolacji wskaźników klimatycznych oraz narzędzia wspomagające analizy klimatyczne. W popołudniowych sesjach środowiskowych prezentowano m.in. rolę narzędzi GIS w zarządzaniu bazą danych środowiskowych obszarów chronionych NATURA 2000, możliwości zastosowania GIS do rekonstrukcji zasięgu pokrywy lodowej w rejonie Arktyki.

W czasie ostatnich dwóch sesji referatowych prezentowano zagadnienia z dziedziny wykorzystania GIS w geomorfologii i geologii, po których ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy poster, a następnie przystąpiono do podsumowania i zakończenia konferencji.  Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na grillparty w patio Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W trzecim dniu konferencji odbyły się sesje warsztatowe z programowania w języku Python w środowisku ArcGIS oraz w środowisku Quantum GIS. Dodatkowo firma Esri Polska przeprowadziła warsztaty n.t. pracy z chmurami punktów pochodzącymi ze skaningu laserowego (Lidar) oraz najnowszych możliwości pracy „w chmurze” na przykładzie ArcGIS OnLine.