1 czerwca – poniedziałek

 9:00 – 10:00

Rejestracja


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

10:15 – 10:45

Wykład plenarny

Badania zmian powierzchni lasów w Karpatach: wybrane problemy metodyczne
Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – I

10:50 – 11:10

Katarzyna Ostapowicz
Stan i perspektywy w modelowaniu przyszłych zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej

11:10 – 11:30

Lech Kaczmarek
Zarządzanie informacją przestrzenną i standaryzacja w naukowych i utylitarnych projektach geoinformacyjnych – propozycja rozwiązań metodycznych


11:30 – 11:50

Przerwa kawowa


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa nauk biologicznych

11:50 – 12:10

Marcin K. Dyderski, Jarosław Tyborski
Występowanie gatunków wskaźnikowych starych lasów na tle historii lasów w Poznaniu

12:10 – 12:30

Michał Antkowiak, Mariusz Meissner, Michał Kolasa, Anna Jabłońska, Kinga Jagielska, Maciej Nowak
Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach rozmieszczenia flory obcej inwazyjnej

12:30 – 12:50

Jakub Nowosad
Czasoprzestrzenne prognozowanie poziomów stężeń pyłku brzozy w oparciu o dane meteorologiczne

12:50 – 13:10

Aleksandra Jagienka Stach, Alfred Stach, Marlena Lembicz
Krok w kierunku opracowania nowej metody wykrywania infekcji endofitycznej traw z wykorzystaniem analiz przestrzennych

13:10 – 13:30

Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Zygmunt Miatkowski
Klasyfikacja siedlisk łąkowych pod względem odwodnienia w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów przy użyciu statystyk strefowych oraz danych satelitarnych

13:30 – 13:50

Witold Jucha
Studium kartograficzne zmian przestrzennych obszarów podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XX wieku 


13:50 – 14:30

Przerwa obiadowa 


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

14:30 – 15:00

Wykład plenarny

Portal Geostatystyczny jako źródło informacji przestrzennej
Janusz Dygaszewicz, Departament Programowania i Koordynacji Badań, Główny Urząd Statystyczny 


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – II

15:00 – 15:20

Katarzyna Szczepankowska, Radosław Cellmer
Wykorzystanie estymacji jądrowej do modelowania i symulacji lokalizacji transakcji

15:20 – 15:40

Sławomir Goliszek
Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej – wpływ środków z obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020

15:40 – 16:00

Sebastian Chęciński
Wykorzystanie technologii GIS w badaniach konfliktowości transportu górniczego

16:00 – 16:20

Kinga Mazurek
Analizy przestrzenne w badaniach przekształceń krajobrazu

16:20 – 16:40

Katarzyna Szczęsna, Martyna Golenia, Karolina Orłowska, Rainer Reuter, Anita Sabat, Beata Sosińska, Julia Korcz
Projekt SEOS – internetowy kurs teledetekcji jako nowoczesna metoda popularyzowania nauk geograficznych wśród licealistów


16:40 – 17:00

Przerwa kawowa


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – III

17:00 – 17:20

Marta Nalej
Analiza zmian pokrycia terenów rolnych w latach 1990-2012 obszarów metropolitalnych Polski na podstawie danych Corine Land Cover z użyciem GIS

17:20 – 17:40

Aleksandra Radecka
Analiza zmian struktury przestrzennej krajobrazu terenów podmiejskich w latach 2002 – 2011 na przykładzie warszawskiej dzielnicy Wilanów z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych oraz SIP

17:40 – 18:00

Kamil Rysz, Monika Janiszek, Krzysztof Gargula, Wojciech Zając
Analiza głównych trendów zmian pokrycia terenu województwa śląskiego w latach 1990-2006

18:00 – 18:20

Elżbieta Ziółkowska, Katarzyna Ostapowicz, Volker C. Radeloff, Nuria F. Selva, Tobias Kuemmerle, Wojciech Śmietana
Analiza powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem danych telemetrycznych i modelu ‘step selection functions’ 


Sala nr 5

Sesja referatowa – IV

15:00 – 15:20

Ryszard Chybiorz, Tomasz Jankiewicz, Andrzej Pasierbiński, Barbara Tokarska-Guzik
Cele i funkcje ogólnodostępnej bazy danych o bio- i georóżnorodności województwa śląskiego

15:20 – 15:40

Alicja Najwer, Joanna Gudowicz, Janina Borysiak, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński
Analiza geoinformacyjna georóżnorodności i bioróżnorodności a dziedzictwo kulturowe zlewni Dębnicy

15:40 – 16:00

Bartosz Wołosiewicz, Ryszard Chybiorz
Zastosowanie metod morfometrycznych i teledetekcyjnych w badaniach aktywności neotektonicznej Pienińskiego Regionu Sejsmicznego

16:00 – 16:20

Tomasz Panecki
Półautomatyczna redakcja poziomic z wykorzystaniem danych wysokościowych „NMT_100″

16:20 – 16:40

Paweł Gilewski, Maria Grodzka-Łukaszewska, Grzegorz Sinicyn
Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki 


16:40 – 17:00

Przerwa kawowa 


Sala nr 5

Sesja referatowa – V

17:00 – 17:20

Joanna Gudowicz
Wpływ jakości danych przestrzennych na wyniki symulacji bilansu wodnego w modelu SWAT

17:20 – 17:40

Przemysław Tymków, Mateusz Karpina, Edyta Hadaś, Andrzej Borkowski
GIS 3D dla analiz hydrodynamicznych przepływów wezbraniowych w standardzie CityGML

17:40 – 18:00

Agnieszka Wochna
Wyznaczanie chwilowego zasięgu rozpływu wód małej rzeki w strefie brzegowej morza na podstawie pomiarów zasolenia i temperatury

18:00 – 18:20

Joanna Pardus, Marcin Wichorowski
GIS jako platforma integracji danych oraz wiedzy z różnych gałęzi oceanologii na przykładzie projektu GAME 


19:30 – 22:00

Kolacja

Na kolację integracyjną zapraszamy Państwa do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Dąbrowskiego 165 w Poznaniu.

Dogodny dojazd komunikacją miejską z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych:

– linia nr 98 z przystanku Dzięgielowa (DZWA02) do przystanku Os. Batorego II (OSBA03), przejście na drugą stronę ulicy Opieńskiego

– linia nr 91 z przystanku Os. Batorego II (OSBA04) do przystanku Ogrody (OGDY01)

Z przystanku Ogrody należy udać się pieszo wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, a następnie kierować się do wejścia służbowego do Ogrodu Botanicznego.

Nowy obraz