2 czerwca – wtorek 


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

9:00 – 09:30

Wykład plenarny

Skanowanie laserowe – nowy wymiar geoinformacji
Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – VI

09:30 – 09:50

Mateusz Maślanka
Czynniki zróżnicowania gęstości chmury punktów w projekcie ISOK dla klasy punktów leżących na gruncie w obszarach leśnych

09:50 – 10:10

Witold Jucha, Anna Marszałek
Interpretacja śladów przeszłości w modelu terenu z chmury punktów LiDAR na przykładzie wzgórza Grojec

10:10 – 10:30

Leszek Gawrysiak, Łukasz Chabudziński, Przemysław Stpiczyński, Dominik Szałkowski, Marcin Kuna
Jak tworzyć poprawny hydrologicznie DEM z danych LIDAR?

10:30 – 10:50

Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik
Podatność osuwiskowa i zagrożenia wschodniego obrzeżenia Jeziora Rożnowskiego w świetle analiz różnicowych LIDAR

10:50 – 11:10

Marcin Jaskulski
Budowa historycznych cyfrowych modeli wysokościowych terenów przekształconych antropogenicznie


11:10 – 11:30

Przerwa kawowa 


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

11:30 – 12:00

Sesja partnerska

 Internetowe aplikacje mapowe do prezentacji wyników badań i projektów edukacyjnych. Nowy trend w geoinformatyce.
Marta Samulowska, Dział Edukacji Esri Polska

 Pojemność informacyjna lotniczych zobrazowań hiperspektralnych w badaniach środowiska
Łukasz Sławik, MGGP Aero 


12:00 – 13:00

Sesja posterowa

Anna Abramowicz – Wykorzystanie platformy ArcGIS Online w inwentaryzacji obiektów geoturystycznych Gruzji

Daria Adamska – Wykorzystanie narzędzi GIS do określenia zasięgu i funkcjonalności komunikacji miejskiej

Paweł Arzogin, Szymon Bartkowiak – Porównanie województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego pod względem demograficznym i społeczno-ekonomicznym przy wykorzystaniu metody Hellwiga i Perkala

Justyna Baran, Sylwester Czarnecki – Zasięg oddziaływania przestrzennego UMCS

Łukasz Bocian, Anna Gierak, Krzysztof Śmietanka – Zastosowanie metody wielokryterialnego modelowania decyzji do oceny ryzyka wprowadzenia do Polski wirusa grypy ptaków

Joanna Borowska, Damian Korzeniowski, Kamil Kap – Komunikacyjny Lublin – analiza systemów komunikacji publicznej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Roweru Miejskiego w Lublinie

Wojciech Brol – Analiza konkurencji lotnisk

Agnieszka Brygider – Tatarak zwyczajny Acorus calamus – zasięg występowania na terenie miasta Wałcz (województwo zachodniopomorskie) w Systemie Informacji Geograficznej GIS

Michał Brzezinka – Zastosowanie GIS w poszukiwaniu optymalnej lokalizacji obiektów handlowych

Michał Brzozowski, Paweł Michał Owsianny – Mapowanie występowania bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie Rezerwatu Przyrody Kuźnik i Rynny Jezior Kuźnickich za pomocą narzędzi GIS

Aneta Cichulska, Agnieszka Fraszkiewicz – Zastosowanie oprogramowania GIS do waloryzacji przestrzeni na cel rekreacyjny na przykładzie gminy Giżycko

Aleksandra Dąbrowska, Jacek Dobrowolski, Liwia Szajner, Ewa Szkudzińska, Katarzyna Syroka – GIS w lokalizacji biogazowi – przykład z województwa lubelskiego

Joanna Dobrowolska, Kinga Kujawa – Wykorzystanie technik GIS i modelowania hydrologicznego przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego

Hanna Dzierżanowska, Bartosz Jania, Edyta Kostrzewa, Mateusz Lyska, Emilia Marjańska, Karolina Warzocha, Marcin Szwagrzyk, Agnieszka Gajda, Katarzyna Ostapowicz – Zastosowanie drona do monitoringu zbiorowisk leśnych

Agnieszka Fraszkiewicz, Aneta Cichulska, Marek Ogryzek – Analiza optymalnej lokalizacji składowiska odpadów

Agnieszka Gajda, Marcin Szwagrzyk, Katarzyna Ostapowicz – Zastosowanie dronów w badaniach roślinności

Paweł Hawryło, Piotr Wężyk – Kartowanie klas pokrycia i użytkowania terenu metodą klasyfikacji obiektowej z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych BlackBridge, ortofotomap lotniczych CIR oraz danych ALS

Michał Hejza, Estera Kozber, Wojciech Sobiecki – Uniwersyteckie Repozytorium Danych Przestrzennych – czyli jak pozyskiwać informację geograficzną

Witold Jucha, Paweł Franczak – Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim na podstawie interpretacji modelu danych LiDAR

Tomasz Kotarski, Małgorzata Peterman – Wykorzystanie GIS w Polsce

Sławomir Królewicz, Piotr Kusz – Możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych Landsat 7 i 8 w cyklicznych badaniach środowiska

Robert Kruszyk, Joanna Gudowicz – Baza danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego jako źródło danych do modelu SWAT

Ewa Lechowska – Zmiany zagospodarowania terenów zalewowych a stopień obwałowania doliny rzecznej – możliwości wykorzystania metod GIS

Anna Małka – Cyfrowa mapa dawnych kopalni bursztynu w woj. pomorskim jako źródło informacji o nieznanych produktach geoturystycznych

Paweł Molewski – Próba rekonstrukcji pierwotnej rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie geoinformacji geologicznej i historycznej

Miłosz Mucha, Piotr Wężyk – Mapa pokrycia i użytkowania fragmentu Gorczańskiego Parku Narodowego wykonana w oparciu o fotointerpretację ortofotomap lotniczych CIR z roku 2011

Maciej Nowak, Michał Antkowiak, Katarzyna Pędziwiatr, Paulina Konieczna, grupa 13 licealistów – GIS i dane przestrzenne w zarządzaniu zadrzewieniami (krajobraz rolniczy)

Paulina Perdjon, Izabela Piaskowska – Zastosowanie oprogramowania GIS w analizie Programu Rolnośrodowiskowego (w latach 2004-2010)

Paweł Piekarski – Klasyfikacja obiektowa form powierzchniowych terasy zalewowej Warty

Anna Piszewska – Potencjalne obszary występowania wybranych gatunków fauny bentosowej w arktycznym fiordzie Hornsund (Svalbard, Spitsbergen)

Ewa Solanowska-Ratajczak, Marek Ogryzek, Tomasz Miturski – Zmiany linii brzegowej Zalewu Wiślanego w latach 1930-2015

Agata Staszak-Piekarska – Opracowanie planów batymetrycznych wybranych jezior Równiny Drawskiej

Marta Szostak, Jadwiga Jagodzińska – Analizy hydrologiczne dla obszaru Nadleśnictwa Głogów Małopolski

Anna Tarała, Magdalena Błeńska, Andrzej Osowiecki – Wykorzystanie programu ArcGIS do waloryzacji obszarów morskich na podstawie makrozoobentosu

Marta Tomaszczyk, Maria Przyłucka – Automatyczna identyfikacja obszarów objętych ruchami masowymi w oparciu o analizę parametru szorstkości na wysokorozdzielczym numerycznym modelu terenu

Piotr Wężyk, Sebastian Greszta, Marta Szostak, Paweł Hawryło, Grzegorz Krok – Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu Wielkiego Błota w Puszczy Niepołomickiej w oparciu o technologie geoinformacyjne

Patrycja Wysocka – Zmienność przestrzenna w obrębie miasta objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów – przykład Poznania

Tomasz Zając, Jerzy Romanowski, Katarzyna Kozyra – Modelowanie miejsc wysokiego ryzyka śmierci wydry Lutra lutra na drogach w Polsce przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS

Tomasz Zając, Katarzyna Kozyra – Wykorzystanie GIS w badaniach filogeograficznych i filogenetycznych na przykładzie przedstawicieli rodzaju Apodemus

Karolina Zięba, Piotr Wężyk – Nowe podejście metodyczne w badaniach fortyfikacji i rekompozycji krajobrazu warownego Twierdzy Kraków z wykorzystaniem technologii Lotniczego Skanowania Laserowego (ALS) oraz analiz widoczności GIS

Jan Zimnol, Agnieszka Gajda, Magdalena Drąg – Model Solar radiation a rzeczywistość. Test porównawczy modelu teoretycznego i danych empirycznych


13:00 – 13:40

Przerwa obiadowa


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

13:40 – 14:10

Wykład plenarny

Geoankieta: metoda badawcza partycypacyjnych systemów informacji geograficznej
Zbigniew Zwoliński, Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Marek Młodkowski, Michał Wójcicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – VII

14:10 – 14:30

Łukasz Beluch
Twitter jako źródło informacji geograficznej

14:30 – 14:50

Michał Rzeszewski
Serwisy społecznościowe jako źródło danych w badaniach przestrzeni miejskiej – krytyczna analiza

14:50 – 15:10

Michał Czepkiewicz
Systemy informacji geograficznej w badaniu jakości życia mieszkańców miast

15:10 – 15:30

Marek Młodkowski
Projektowanie zorientowane na użytkownika w procesie tworzenia geoinformacyjnego narzędzia wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym


15:30 – 15:50

Przerwa kawowa


Aula im. Bogumiła Krygowskiego

Sesja referatowa – VIII

15:50 – 16:10

Kamil Grzybek, Chrystian Klingenberg
Powiązania wybranych SIP-ów dla powiatów woj. dolnośląskiego w zakresie modułów związanych z planowanie przestrzennym

16:10 – 16:30

Adam Potapowicz, Aleksandra Radecka
Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie przydatności terenu pod budownictwo na przykładzie fragmentu warszawskiej dzielnicy Białołęka

16:30 – 16:50

Dawid Piaskowski, Ewelina Zielińska
Przestrzeń 3D – wizualizacja kwartalna na przykładzie Łodzi

 16:50 – 17:10

Łukasz Lechowski
Wykorzystanie metod GIS w badaniu relacji zachodzących pomiędzy zmianami zagospodarowania a rozwojem sieci drogowej

17:10 – 17:30

Krystian Banet, Sylwia Rogala
Wykorzystanie GIS w tworzeniu modeli ruchu 


Sala nr 4

Sesja referatowa – IX

14:10 – 14:30

Rafał Zapłata
Informacja przestrzenna i ochrona zabytków – potencjał, wyzwania i …

14:30 – 14:50

Piotr Kosmowski
Dostępność czasowa punktu w mieście

14:50 – 15:10

Anna Kowalczyk, Agnieszka Fraszkiewicz, Aneta Cichulska
Wspomaganie GIS w kryzysowym zarządzaniu przestrzenią. Symulacja ewakuacji budynku uniwersyteckiego

15:10 – 15:30

Michał Ogrodniczak, Joanna Ryba
Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jonkowo z wykorzystaniem narzędzi GIS


 15:30 – 15:50

Przerwa kawowa


Sala nr 4

Sesja referatowa – X

15:50 – 16:10

Elżbieta Lewandowicz, Mariusz Hościłowicz
Analiza przestrzenna potencjału turystyki kajakowej Warmii i Mazur

16:10 – 16:30

Alfred Stach
Struktura przestrzenna maksymalnych opadów w Polsce a warunki cyrkulacyjne

16:30 – 16:50

Urszula Pytlak
Wykorzystanie systemów GIS oraz produktów satelitarnych MODIS w badaniach pożarów w Polsce w okresie 2001-2013

16:50 – 17:10

Ewa Solanowska-Ratajczak, Marek Ogryzek, Tomasz Miturski
Problematyka stosowania archiwalnych materiałów kartograficznych w opracowaniach GIS, na przykładzie obszaru Zalewu Wiślanego

17:10 – 17:30

Krzysztof Strzelecki
Badania dawnych map w oparciu o aplikację MapAnalyst na przykładzie XVIII-wiecznej mapy Wisły F.F. Czakiego

17:30 – 17:50

Krzysztof Achtenberg, Agnieszka Ewa Ławniczak
Zmiany powierzchni wybranych jezior zlewni rzeki Dzwonówki w latach 1944-2010


19:00 – 20:30

Wycieczka I

„Koziołki, Bamberka i fara… czyli Poznań w pigułce”

Podczas wycieczki urokliwymi uliczkami Starego Miasta uczestnicy zobaczą najważniejsze miejsca związane z historią Poznania od czasów jego lokacji na prawym brzegu Warty, poznają miejskie legendy, a także sztandarowe symbole miasta. Nie zabraknie okazji by bliżej przyjrzeć się renesansowemu ratuszowi, barokowej farze i współczesnemu… zamkowi!

Miejsce spotkania: Stary Rynek (obok schodów Ratusza)

Wycieczka II

„Poznań XIX –wieczny”

W czasie wieczornego spaceru po XIX-wiecznym Poznaniu uczestnicy zapoznają się z najnowszą historią miasta, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Placu Wolności i dawnej Dzielnicy Cesarskiej. Nie zabraknie też czasu na odrobinę modernizmu – poznański Okrąglak da się poznać!

Miejsce spotkania: Plac Wolności (obok fontanny)